Riebalų nuostolių karna


Be jo­kios abe­jo­nės, tai neį­vyks. Pat­rio­ tiz­mą at­si­ne­ša­me iš sa­vo šei­mų, tė­ vų, kny­gų, is­to­ri­jos pa­mo­kų.

Bernardinai.lt

Iš pa­tran­kų ne­šau­do O ką jis pa­ts tą die­ną riebalų nuostolių karna iš me­ tų vei­kia — kur ei­na, ką da­ro, apie ką gal­vo­ja? Ir sa­vo so­cia­li­nia­me tink­ le pa­pras­tai įde­da­me ko­kią nors ži­ nu­tę, su­si­ju­sią su svei­ki­ni­mu Va­sa­ rio osios pro­ga. Anot jo, per tą šven­tę tu­rė­tų lie­tis vis­ kas, ne tik alus. Mu­zi­kan­tas ak­ty­viai da­ly­vau­ja pi­lie­ti­nia­me vi­suo­me­nės gy­ve­ni­me, įvai­riuo­se so­cia­li­niuo­se ju­dė­ji­muo­se ir pro­jek­tuo­se.

Va­sa­ rio oji jam — svar­bi šven­tė. Sa­vo vi­ du­je jis tu­ri jaus­ti šven­tę. Ne­su di­ de­lis ba­lių, fe­jer­ver­kų, di­ti­ram­ bų mė­gė­jas. Va­sa­rio osios kaip nors ypa­tin­gai ne­šven­čiu. Ta­čiau jis ne­trau­kia į Ge­di­mi­no pro­spek­tą — jei ga­li, Va­sa­rio 16ąją Sva­ras ko­pia į Riebalų nuostolių karna kal­ ną.

Nuo Ge­di­mi­no kal­no to­li ma­ty­ti. Ar jis pik­ti­na­si, kai pro­spek­tu trau­ kia na­cio­na­lis­tiš­kai nu­si­tei­kęs jau­ ni­mas? Vi­sa, kas su­si­ję su tė­vy­ne ir jos mei­le, — as­me­niš­kas da­ly­kas. Ne ideo­lo­gi­ jos, ne par­ti­jos, ne ei­ty­nių. Ar­ba tu tą tė­vy­nės mei­lę jau­ti sa­vo vi­du­je, ar­ba ne. Vie­nas prieš vie­ną: tu, ta­ vo ša­lis ir jū­sų tar­pu­sa­vio san­ty­ kis.

Sva­ras ne­ma­žai bend­rau­ja su paaug­liais, su jais kal­ba­si ir apie Va­sa­rio riebalų nuostolių karna. Ta­ čiau jų su­pra­ti­mui ir su­vo­ki­mui di­ Ne­ma­nau, kad žmo­ nės, įsta­ty­ mu pri­vers­ ti Va­sa­rio ąją iš­kel­ ti tris­pal­vę, o to ne­pa­ da­rę gra­si­ na­mi bau­ do­mis, taps di­des­niais pa­trio­tais.

Tu­ri­me pri­siim­ti at­sa­ko­my­bę už tai, ką da­ro­me, ar­ba už tai, ko ne­ da­ro­me. Jei­gu nuo vai­kys­tės su­ for­muo­si­me jų po­žiū­rį, kad Va­sa­ rio oji ir Ko­vo oji — tai na­cių ei­ty­nės ir nuo­bo­dūs Sei­mo na­ rių pa­veb­le­ni­mai, to­kį po­žiū­rį jie ir tu­rės. Liau­dans­ kas-Sva­ras. Baub­lys, ma­nan­ tis, kad švęs­ti šias šven­tes pra­smin­giau nei Va­len­ti­no die­ną. Ta­čiau Sva­ro ne­ten­ki­na in­for­ma­ ci­ja, ku­ri bū­na pa­tei­kia­ma apie lie­tu­viš­ką­sias Nep­rik­lau­so­my­bės šven­tes.

Ne ideo­lo­gi­jos, ne par­ti­jos, ne ei­ty­nių.

riebalų nuostolių karna geras būdas atsikratyti pilvo riebalų

At­gi­ju­siuo­se kie­ muo­se skam­bė­jo vai­kų juo­kas, mir­gė­jo riebalų nuostolių karna ir vy­ko links­my­bės. Į Už­ga­vė­nių šven­tę va­di­na­muo­ siuo­se mie­ga­muo­siuo­se Vil­niaus ra­jo­nuo­se ve­da­mi tė­ve­lių ir se­ne­ lių su­gu­žė­jo pa­tys ma­žiau­si ren­gi­ nio da­ly­viai. Nep­rik­lau­so­mai nuo am­žiaus, vi­sų su­si­rin­ku­sių lau­kė links­my­bės — šo­kiai ap­link lau­žą, tra­di­ci­niai žai­di­mai, bė­gi­mas su mai­šais, lenk­ty­nės ne­šant kiau­ši­ nį šaukš­te, Ka­na­pi­nio ir La­ši­ni­nio ko­va, gai­džių peš­ty­nės.

Ren­gi­ny­je bu­vo ren­ka­ma bai­ siau­sia kau­kė ir ska­niau­sias bly­nas. Anks­čiau vai­kai per šią šven­tę pa­si­puoš­ da­vo, ke­liau­da­vo nuo du­rų prie du­rų, dai­nuo­da­vo, dek­la­ muo­da­vo ei­les, už tai ma­nais pra­šy­da­ vo sal­dai­nio ar iš­ kep­to bly­no. Atė­ jau čia su riebalų nuostolių karna me­tu­kų anū­ ku, ku­ris da­ly­va­vo bė­gi­me su mai­ šais. Pa­ši­lai­čių Že­my­nos gat­vės 8 na­ mo gy­ven­to­ja Ja­ni­na Čiu­la­dai­tė džiau­gia­si ir di­džiuo­ja­si gy­ve­nan­ti ra­jo­ne, ku­ria­me nuo­lat vyks­ta ren­ gi­nių bend­ruo­me­nei.

Už­ga­vė­nių šven­tė­je vy­ko gra­ žiau­sios ran­kų dar­bo kau­kės ir ska­ niau­sio bly­no rin­ki­mai, o kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų lau­kė sal­dūs pri­zai. De­vy­ne­rių Er­nes­ta ne­si­ry­žo įvar­ dy­ti, ku­rie bly­nai ska­nes­ni — or­ ga­ni­za­to­rių ar kep­ti ma­mos. Kar­tu su ma­ma at­si­ne­šė­me ir sa­vo iš­kep­tų bly­nų.

  • Vilniaus diena by Diena Media News - Issuu
  • Jis sudarinėjo nacionalistų lyderių, popu­ liarių dainų, taip pat įvairių žodžių ir frazių lotynų, prancūzų ir kitomis kalbomis sąrašus.
  • G37 svorio metimas
  • Numesti svorio agurkų gėrimas
  • Svorio metimo poveikis sveikatai

Taip sie­ kia­me rū­pin­tis ne tik na­mų sie­no­ mis, bet ir žmo­nių gy­ve­ni­mo ko­ky­ be. Puo­se­lė­da­mi se­ną­sias lie­tu­vių tra­di­ci­jas ir or­ga­ni­zuo­da­mi ren­gi­ nius bend­ruo­me­nei no­ri­me ug­dy­ ti kai­my­niš­ku­mo jaus­mą, ska­tin­ti su­si­pa­žin­ti ir pri­min­ti, kad gy­ven­ti dar­nio­je bend­ruo­me­nė­je sma­giau, pa­pras­čiau ir sau­giau.

Da­ bar to nė­ra, vi­si mai­go te­le­fo­nus ar kom­piu­te­rių kla­via­tū­ras. Ge­riau­ siu at­ve­ju ati­da­rę du­ris iš­girs­ta­me pa­gei­da­vi­mą duo­ti pi­ni­gų. Akcentas — blynai Po­vi­lo mo­čiu­tė Ju­li­ja en­tu­zias­tin­ gai da­li­jo­si bly­nų re­cep­tais. La­biau­siai mėgs­tu ga­min­ti lie­ti­nius bly­nus, nes juos pa­tiek­ti ga­li­ma la­bai įvai­ riai — su ba­na­nais, varš­ke, mė­sa ir t. To šian­dien la­biau­siai trūks­ta. Su ma­ma Ma­tu­ką auk­lė­ja­me taip, kad jis su­vok­tų tra­di­ci­jų ir žmo­giš­ko bend­ra­vi­ mo svar­bą.

Šven­tės po­pu­ lia­rė­ja — va­ di­n a­s i, mū­ sų pa­stan­gos ne­nuė­jo per­ niek.

(PDF) LŽŪU, Miškų ir ekologijos fakultetas | Lina Bieliūnienė - tiksliai.lt

Šia ir k i t­ o m ­ is ini­c ia­t y­ vo­mis sie­ kia­me pa­ si­rū­pin­ti ir kie­mų inf­ rast­r uk­t ū­ ra, ir žmo­nių g y ­v e ­n i ­m o ko­ky­be. VD inf. Sun­kią by­lą įvei­kę tei­sė­sau­ gi­nin­kai mi­na kal­ti­na­ma­jai uo­ de­gą.

Dėl ga­li­mos J.

  • tiksliai.lt .DienorasciaiLT
  • Krasta auto - tiksliai.lt
  • Rinkinį sudaro įvairaus amžiaus ir skirtingiausių profesijų vyrų atsiminimai.

Žei­mie­nės nu­si­kals­ ta­mos veik­los dar m. Jie pa­ste­bė­jo, kad įsi­gy­tos bend­ ro­vės fi­nan­suo­se — ar serrapeptazė padeda numesti svorio ke­ lian­tis dau­giau nei dvie­jų mi­li­jo­ nų li­tų ver­tės už­sa­ky­mas.

Sprendimų ieškos su tėvų pagalba Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė ža­da, kad per ar­ti­miau­sius me­tus dar­že­lių sos­ti­nė­je trū­ku­mas su­ma­žės 70 pro­c. Dar­že­lių pro­ble­ma Vil­niu­je pa­sie­ kė kri­ti­nį taš­ką, to­dėl nu­tar­ta įkur­ ti bend­rą tė­vų aso­cia­ci­jų ir sa­vi­ val­dy­bės dar­bo gru­pę, ku­ri to­liau ieš­kos spren­di­nių dėl dar­že­lių trū­ ku­mo su­ma­ži­ni­mo.

Sos­ti­nės dar­že­liai šiuo me­tu tu­ ri dau­giau kaip 27 tūkst.

Krasta auto

Sa­vi­val­dy­bei pri­ klau­san­tys dar­že­liai per­pil­dy­ti, o su­si­mo­kė­ti už pri­va­čius dar­že­lius tė­vai neiš­ga­li. Šiuo me­tu Vil­niaus sa­vi­val­dy­ bei pri­klau­so mies­to dar­že­lių, ki­tos 40 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų yra pri­va­čios.

Vals­ty­bi­niuo­ se dar­že­liuo­se tė­vai per mė­ne­sį už vai­ką su­mo­ka po li­tų. Pri­va­ čiuo­se dar­že­liuo­se pi­ni­gi­nę ten­ka pa­plo­nin­ti dau­giau nei li­tų. Priims dau­giau vai­kų Nuo ki­tų moks­lo me­tų pra­džios į vi­sas vals­ty­bi­nių dar­že­lių gru­pes pla­nuo­ja­ma priim­ti tri­mis vai­kais dau­giau, nei įpras­ta.

George.orwell. .Dienorasciai.2015.LT

Tai lai­ki­na prie­mo­nė, kol bus pa­sta­ty­ta nau­ jų dar­že­lių. Lai­k i­n ai tam tik­r uo­se lop­ še­l iuo­se vai­k ų skai­č ių gru­p ė­se pa­di­din­si­me nuo 15 iki 18, riebalų nuostolių karna liuo­se — nuo 20 iki O tai reiš­ kia, kad 70 pro­c. Pa­sak mies­to va­do­vo, sa­vi­val­dy­ bė ke­ti­na sta­ty­ti du nau­jus dar­že­ lius San­ta­riš­kė­se ir Per­kūn­kie­my­je. Šiems pla­nams įgy­ven­din­ti trūks­ ta lė­šų, mies­to biu­dže­tas su­ma­žė­ jo 10 pro­c.

Siū­lo da­ly­tis pa­tal­po­mis Lie­tu­vos riebalų nuostolių karna fo­ru­mo pir­mi­nin­ kas Aud­rius Mu­raus­kas įsi­ti­ki­ nęs, kad sa­vi­val­dy­bė tu­rė­tų per­ žiū­rė­ti tu­ri­mą ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą ir nu­spręs­ti, ar mo­kyk­las, ku­rio­se trūks­ta mo­ki­nių, bū­tų ga­li­ma reor­ ga­ni­zuo­ti į dar­že­lius.

Pri­va­čių dar­že­lių stei­gė­ jai at­ker­ta, kad vie­tų dar­že­liuo­se už­tek­tų vi­siems, jei vals­ty­bi­nių ir pri­va­čių įstai­gų fi­nan­sa­vi­mas bū­ tų su­vie­no­din­tas. Vals­ty­bi­niuo­se dar­že­liuo­se vie­ ta fi­nan­suo­ja­ma 37 pro­c. Pri­va­čiuo­se dar­že­liuo­ se vals­ty­bė fi­nan­suo­ja iki 37 pro­c. La­biau­ siai šiuo me­tu vie­tų trūks­ta Žir­ mū­nų, Šeš­ki­nės ir Laz­dy­nų ra­jo­nų dar­že­liuo­se.

Bė­da ta, kad be­veik riebalų nuostolių karna yra ne vil­nie­čiai. Išp­lo­vė po­rą mi­li­jo­nų Tuo­me­tei Vil­niaus mies­to sa­vi­ val­dy­bės ta­ry­bos na­rei J.

Pas­ ta­ro­ji bend­ro­vė val­dė ke­le­tą ko­ mu­na­li­nių fir­mų sos­ti­nė­je. Tei­si­nin­kai iš­siaiš­ki­no, kad bu­ vu­si ak­ci­nin­kė ir di­rek­to­rė J.

ar donna iš kostiumų numetė svorio svorio metimo papildymo efektyvumas

Žei­ mie­nė su­da­rė su­tar­tį ir pa­si­ra­ šė ak­tus, ku­rių pa­grin­du vie­nai Ka­li­ning­ra­do sri­ty­je re­gist­ruo­tų įmo­nių už gal­būt fik­ty­vias žo­di­ nes kon­sul­ta­ci­nes pa­slau­gas bu­ vo iš­mo­kė­ta 2,3 mln. Ty­ri­mas su­dė­tin­gas, bet sėk­min­gas Pra­dė­jus ty­ri­mą paaiš­kė­jo, kad mil­ži­niš­ka pi­ni­gų su­ma bu­vo iš­ mo­kė­ta — m. Žei­mie­nė ir jos bend­rai.

panikos priepuoliai ir svorio metimas sveikas omletas svorio metimui

Su bu­vu­sia sos­ti­nės po­li­ti­ke į įta­ria­mų­jų suo­lą sė­do ir J. Kal­ ti­ni­mai by­lo­je pa­teik­ti ir Ru­si­jos pi­lie­čiui Ale­xan­de­riui Va­si­nui, vie­nos Ka­li­ning­ra­de vei­kian­čios avia­ci­jos kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės dar­buo­to­jui. By­la teis­mui bu­vo per­duo­ta per­nai lapk­ri­tį sėk­min­ gai su­rin­kus daug įkal­čių.

Įro­dy­mų — per akis By­la ju­dė­ti pra­dė­jo, kai da­lis bu­ vu­sių kal­ti­na­mų­jų su­pra­to, jog nė­ra ką slėp­ti, ir pra­dė­jo kal­bė­ ti bei pri­si­pa­ži­no dėl tam tik­ro vaid­mens vyk­dant šį nu­si­kal­ti­ mą.

Pa­sak pro­ku­ro­rės, jiems tai­ ky­tas lai­da­vi­mas — by­lo­je jie yra liu­dy­to­jai. Teis­me įvy­kus ke­liems po­ sė­džiams jau ap­klaus­ti aš­tuo­ni liu­dy­to­jai.

Dar a pa­ro­dy­mus tu­rė­tų duo­ti ar­ti­miau­siuo­se po­ sė­džiuo­se. Pla­nuo­ja­ma, kad by­la už­truk­ti ne­tu­rė­tų ir jau po mė­ne­ sio tu­rė­tų paaiš­kė­ti teis­mo ver­ dik­tas.

Tei­si­na­si su­si­do­ro­ji­mu Nu­si­kal­ti­mo or­ga­ni­za­vi­mu kal­ ti­na­mai J. Žei­mie­nei ir jos bend­ rams pro­ku­ra­tū­ra me­tė kal­ti­ni­ mus di­de­lės ver­tės pa­ti­kė­to tur­to iš­švais­ty­mu, ap­gau­lin­gu bu­hal­ te­ri­jos tvar­ky­mu ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

Už tai Bau­žia­ma­ja­ me ko­dek­se riebalų nuostolių karna ne­trum­ pi me­tai ka­lė­ji­mo.

riebalų nuostolių karna numesti svorio 30 kg

Žei­mie­ne su­si­siek­ti ne­pa­ vy­ko. Žei­mie­nė pri­va­lė­jo nu­si­ ša­lin­to nuo riebalų nuostolių karna bal­sa­vi­mo. Mes­tų kal­ti­ni­mų J. Žei­mie­nė kra­to­si — tei­gia, kad vis­kas tė­ra po­li­ti­nis su­si­do­ro­ji­mas, o ji pa­ ty­rė eko­no­mi­nį spau­di­mą. Dar vie­na sta­dio­no vi­zi­ja Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės pa­skelb­ta­me kon­kur­se sos­ti­nė­je įreng­ti nau­ją sta­dio­ną pa­siū­ly­mą pa­tei­kė vie­nas da­ly­vis, ki­tas ne­spė­jo riebalų nuostolių karna pa­teik­ti siū­ly­mo.

Šiuo me­tu vyks­ta pro­jek­ ti­nių pa­siū­ly­mų ver­ti­ni­mas, taip pat vyks de­ry­bos dėl kai­nos ir ga­liau­siai bus pa­tvir­tin­tas nu­ga­lė­to­jas. Sta­ dio­nas pa­gal Eu­ro­pos fut­bo­lo fe­de­ ra­ci­jų aso­cia­ci­jos UE­FA kla­si­fi­ka­ ci­ją bū­tų ket­vir­tos ka­te­go­ri­jos, ne ma­žiau kaip 8—10 tūkst.

Vil­ niaus me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas pa­ tvir­ti­no, kad li­ku­si vie­na kon­kur­so da­ly­vė — Ūkio ban­ko ant­ri­nė įmo­ nė — vi­siš­kai ati­tin­ka sa­vi­val­dy­bės kel­tas są­ly­gas ir su ja jau ne­tru­kus ga­li bū­ti pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis. Vie­na vis dar neišsp­ręs­tų de­ta­lių — pro­ jek­to kai­na.

Bu­vo riebalų nuostolių karna sta­dio­ną to­liau už­kon­ser­vuo­ti, ta­čiau tam rei­kė­jo 10 mln. Žeimienės kaltei įrodyti. Dirba sĹŤnaus bendrovei Vilniaus daugiabuÄ? Pats P. Matyt, kaĹžkas uĹž jÄŻ balsavo. Jų ša­ly­je ark­lie­nos var­ to­ji­mas nėra ta­bu ir ne­tru­kus jie ke­ti­na nu­ste­bin­ti sa­vo pro­duk­ci­ ja ES rinką.

Pir­mau­ja mek­si­kie­čiai „„Da­lia: Be­ne­dik­tui XVI te­ko mal­šin­ti vieną skan­dalą po ki­to: tai dėl sa­vo praei­ties, tai dėl ku­nigų pe­do­filų, tai dėl sa­vo prie­šta­ringų spren­dimų ir pa­reiš­kimų. Be­ne­dik­tas XVI išei­na iki ga­lo ne­sup­ras­tas Ro­mos po­pie­žius Be­ne­dik­tas XVI šią sa­vaitę pri­bloškė visą pa­saulį ne­tikė­tu spren­di­mu mėne­sio pa­bai­go­je pa­lik­ti po­stą dėl pra­stos svei­ka­tos. Koks jo pėdsakas Ka­ta­likų baž­ny­čios is­to­ri­jo­je?

Die­vo rot­vei­le­ris 78 metų kar­di­no­las ta­po pir­muo­ju vo­kie­čiu po­pie­žiaus sos­te per pa­ sta­ruo­sius tūkstantį metų. Riebalų nuostolių karna tol jis va­do­va­vo Tikė­ji­mo moks­lo kong­re­ ga­ci­jai. Šie pa­grin­di­nio Riebalų nuostolių karna ideo­lo­ go bruo­žai nau­ja­jam po­pie­žiui pel­ nė prie­šta­ringą re­pu­ta­ciją. Per šią pa­skaitą po­ nti­fi­kas ci­ta­vo XIV a.

Bi­zan­ti­jos im­ pe­ra­to­rių Ma­nuelį II Pa­leo­logą, ku­ris men­ki­no is­la­mo pra­našą Ma­ho­metą ir vi­sus jo sekė­jus, kal­tin­da­mas juos smur­tu skleid­žiant sa­vo re­li­giją. Is­la­miš­ko pa­sau­lio reak­ci­ja bu­vo žai­biš­ka ir aud­rin­ga.

Va­ti­ka­nas at­ si­pra­šinė­jo ir ti­ki­no, kad po­pie­žius bu­vo klai­din­gai su­pras­tas. Ten jis ta­po pir­muo­ju per vi­ są is­to­riją po­pie­žiu­mi, ku­ris meldė­si kar­tu su mu­sul­monų ima­mu. Praei­tis at­si­su­ko prie­š po­pie­žių De­ja, skan­da­lai tęsėsi. Skan­dalą pa­vy­ko užg­ lais­ty­ti tik per vi­zitą Lon­do­ne po riebalų nuostolių karna.

Judė­jai ir žy­dai pik­ti­no­si Be­ne­ dik­to XVI po­li­ti­ka m.

Dictionnaire analogique multilingue : ma (lithuanien-polonais)

Pon­ti­fi­ko praei­tis at­si­ dūrė dėme­sio cent­re, kai jis į Ka­ta­likų baž­ ny­čios gre­tas grąži­no ke­tu­ris eks­ko­mu­ni­ kuo­tus vys­ku­pus. Šio­je is­to­ri­jo­je Be­ne­dik­tui XVI pa­kenkė ir jo pa­ties praei­tis. Būda­ mas os, se­mi­na­ris­tas J.

Li­kus ke­lioms die­noms iki Tre­ čio­jo rei­cho ka­pi­tu­lia­ci­jos jis de­ zer­ty­ra­vo. Pon­ti­fi­ko praei­tis dėme­sio cent­re at­si­dūrė ir m.

riebalų nuostolių karna

Du ar trys šim­tai žydų žu­vo na­cistų sto­vyk­ lo­se, bet nė vie­nas jų ne­bu­vo du­ jų ka­me­ro­je. Bet po­pie­žius tąkart nu­sprendė at­si­ri­bo­ti ty­los sie­na, ir de­ba­tai pa­tys nu­slo­po.

Mokslo kryptys

Pe­do­filų skan­da­las Vieną did­žiau­sių skan­dalų Ka­ta­ likų baž­ny­čios is­to­ri­jo­je — dva­si­ ninkų pe­do­filų bylą — Be­ne­dik­tas XVI stengė­si nu­mal­šin­ti kaip įma­ ny­da­mas. Bet su­stab­dy­ti pa­si­pik­ti­ni­ mo ban­gos jau bu­vo ne­beį­ma­no­ ma. Dar di­des­nis gais­ras įsip­lieskė paaiškė­jus, jog pa­ts J. Rat­zin­ge­ris, būda­mas Miun­che­no ar­ki­vys­ku­ pu, dangstė dva­si­ninką pe­do­filą.

Po­pie­žius vie­šai at­si­prašė aukų ir pa­skelbė apie nau­jas san­kci­jas. Ta­čiau be­ne gar­siau­sias Be­ne­dik­ to XVI pa­reiš­ki­mas bu­vo žod­žiai, kad pre­zer­va­ty­vai nėra išei­tis ko­ vo­je su AIDS ir kad jie tik ska­ti­na šią pro­blemą. Galbūt riebalų nuostolių karna žod­žiai bu­vo su­pras­ ti per siau­rai, bet ši ir ki­tos neuž­ baig­tos min­tys lėmė, kad jis pa­ lie­ka po­s tą kaip prie­š ta­r in­gai ver­ti­na­mas ir ne iki ga­lo su­pras­ tas po­pie­žius. Šio­je Cent­rinės Azi­jos ša­ly­je, kur te­be­gy­vuo­ja kla­jok­lių tra­di­ci­jos, ark­lių mėsa — tai na­cio­na­li­nis pa­ tie­ka­las.

Jos kas­met pa­ga­mi­na­ma de­šim­tys tūkstan­čių tonų. Nors ka­za­chai ark­lieną var­to­ ja jau il­gus šimt­me­čius, jie at­ si­lie­ka nuo mek­si­kie­čių ir kinų.